Biuletyn PTBUN nr 1/2008

(zawiera: protokół z walnego zebrania członków; protokół z pierwszego  posiedzenia nowego Zarządu PTBUN; podziękowanie)

 

 

 

PROTOKÓŁ

z walnego zebrania członków

Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego

w trakcie VIII Międzynarodowego Kongresu PTBUN

Kraków, 24 września 2007 r.

 

 

Zjazd rozpoczął się 24. września 2007 r. o godz. 14:00 (I termin) w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Krupniczej 35. Ze względu na brak kworum zebranie rozpoczęto w II terminie o godz. 14:15.

 

W zebraniu wzięły udział 33 osoby (załącznik nr 1: lista obecności).

 

1. Otwarcie.

 

            Zebranie otworzył prof. dr hab. Ryszard Przewłocki, który powitał zebranych.

 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.

 

            Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki zaproponował, aby zebranie prowadziła prof. dr hab. Małgorzata Kossut. Kandydaturę przyjęto jednogłośnie. 

 

            Prof. dr hab. Małgorzata Kossut podziękowała za powierzenie jej funkcji przewodniczącego Krajowego Zjazdu Członków PTBUN i zaproponowała, aby zebranie protokołowała doc. dr hab. Małgorzata Filip. Kandydaturę przyjęto jednogłośnie. 

 

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

 

            Prof. dr hab. Małgorzata Kossut zaproponowała wybór komisji skrutacyjnej w następującym składzie:

mgr Anna Cabaj

dr Katarzyna Maleszak

prof. dr hab. Krystyna Ossowska

 

Skład komisji zebrani przyjęli jednogłośnie.

 

4. Wybór komisji do spraw uchwał.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut zaproponowała wybór komisji do spraw uchwał w składzie:

mgr Anna Błasiak

dr Bartosz Bobula

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas

 

Skład komisji zebrani przyjęli jednogłośnie.

 

5. Przedstawienie kandydata i wybór członka honorowego PTBUN.

 

            Prof. dr hab. Małgorzata Kossut poinformowała, że Zarząd PTBUN zaproponował prof. dr hab. Jerzego Vetulaniego jako kandydata do nadania członkostwa honorowego PTBUN i poprosiła prof. dr hab. Irenę Nalepę o przedstawienie zebranym sylwetki prof. Jerzego Vetulaniego.

Po wystąpieniu prof. I. Nalepy (załącznik nr 2) prof. M. Kossut poprosiła zebranych o podjęcie uchwały nadającej prof. J. Vetulaniemu honorowe członkostwo PTBUN. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Prof. M. Kossut i prof. R. Przewłocki złożyli gratulacje prof. J. Vetulaniemu, który podziękował za przyznanie mu honorowego członkostwa PTBUN.

 

6. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTBUN.

 

Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa

 

            Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki przedstawił sprawozdanie Prezesa PTBUN za okres: 2005 – 2007 (załącznik nr 3).

 

            W dyskusji, jaka wywiązała się po wystąpieniu prof. R. Przewłockiego, zabrał głos prof. dr hab. Marek Kowalczyk, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania nowego zarządu PTBUN do opracowania nowego regulaminu nadawania honorowego członkostwa PTBUN, zmierzającego w kierunku stworzenia bardziej uroczystej oprawy tego wydarzenia. W dyskusji wzięli udział również profesorowie: R. Przewłocki, K. Nałęcz i J. Tokarski. Uchwałę w sprawie opracowania regulaminu nadawania członkostwa honorowego podjęto 29 głosami „za” przy 4 głosach wstrzymujących się i 0 głosów przeciwnych.

 

Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa

 

            Doc. dr hab. Krzysztof Turlejski w swoim wystąpieniu stwierdził, że sytuacja czasopisma Acta Neurobiologiae Experimentalis jest dobra a dotacja z MNiSW oraz zyski ze sprzedaży wyrównują koszty.

           

            Omawiając raport z wpływów i wydatków PTBUN za okres upływającej kadencji zarządu (załącznik nr 4) doc. Turlejski zwrócił uwagę, że wielu członków PTBUN nie wpłaca terminowo składek członkowskich. Na stan finansów Towarzystwa ma również fakt, iż dotacja z MNiSW na organizację zjazdu PTBUN jest zbyt mała; na przykład ministerstwo finansuje jedynie koszt druku materiałów konferencyjnych a nie przyznaje środków na zapraszanie gości zagranicznych.

 

 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad absolutorium.

 

            Prof. M. Kossut poprosiła prof. dr hab. Adama Płaźnika o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej towarzystwa.

 

Prof. A. Płaźnik odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 5), w którym Zarządowi PTBUN wyrażono uznanie i podziękowanie za pracę oraz sformułowano wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Następnie prof. M. Kossut otworzyła dyskusję.

 

W dyskusji zabrał głos prof. M. Kowalczyk, który wyraził zaniepokojenie sytuacją finansową i zwrócił uwagę na konieczność pozyskiwania przez PTBUN sponsorów. Jak przewiduje to statut towarzystwa, można bowiem przyjmować do PTBUN tzw. członków wspierających, np. instytucje deklarujące gotowość finansowego wspierania działalności towarzystwa. Prof. M. Kowalczyk zwrócił również uwagę na konieczność egzekwowania wpłat składek od członków PTBUN. Prof. R. Przewłocki zauważył, że PTBUN nie otrzymało w r. 2007 dotacji z MNiSW we wnioskowanej wysokości a doc. K. Turlejski stwierdził, że zbieranie składek członkowskich jest bardzo trudne. W dalszej części dyskusji prof. dr hab. Jolanta Zawilska zgłosiła wniosek, aby na kolejnym Krajowym Zjeździe Członków PTBUN raport wpływów i wydatków przedstawiono w postaci prezentacji zawierającej dane stabelaryzowane.

 

Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Głosowało 29 osób, spośród których 27 było „za”, przy 2 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych. Z kolei odbyło się głosowanie nad uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi. Głosowały 33 osoby, spośród których 31 było „za”, przy 2 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

 

Prof. M. Kossut poinformowała, że Krajowy Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTBUN.

 

 

8. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.

 

            Prof. M. Kossut przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej (załącznik nr 6). Poinformowała, że w wyborach wzięły udział 92 osoby.

 

            Komisja stwierdziła, że na stanowisko Prezesa Elekta Towarzystwa w kadencji 2007-2009 została wybrana doc. dr hab. Julita Czarkowska-Bauch, która uzyskała 36 głosów.

           

            Do Zarządu Głównego PTBUN weszły następujące osoby (w nawiasie podano liczbę uzyskanych głosów):

1.      prof. dr hab. Adam Płaźnik (49 głosów)

2.      dr hab. Małgorzata Skup (44 głosy)

3.      prof. dr hab. Irena Nalepa (39 głosów)

4.      dr Henryk Majczyński (35 głosów)

5.      doc. dr hab. Teresa Zalewska (35 głosów)

6.      prof. dr hab. Elżbieta Pyza (33 głosy)

 

W głosowaniu nad przyjęciem wyboru nowego Prezesa Elekta, doc. dr hab. Julity Czarkowskiej-Bauch wzięły udział 33 osoby, spośród których 32 było „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych.

 

W głosowaniu nad przyjęciem wyboru składu nowego Zarządu Głównego wzięły udział 33 osoby, spośród których 30 było „za”, przy 3 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

 

 

9. Wybór komisji statutowych Towarzystwa.

 

            Prof. M. Kossut zaproponowała następujący skład Komisji Wyborczej:

1.      dr Katarzyna Bartkowska

2.      doc. dr hab. Ruzanna Djavadjan

3.      prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz

 

Proponowane osoby wyraziły zgodę na udział w pracy komisji. Odbyło się głosowanie, w którym wzięły udział 33 osoby, spośród których 31 było „za” a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Nie było głosów przeciwnych.

 

Z kolei Prof. M. Kossut zaproponowała następujący skład Komisji Rewizyjnej:

1.      prof. dr hab. Grzegorz Hess

2.      prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz

3.      doc. dr hab. Lidia Strużyńska

 

Proponowane osoby wyraziły zgodę na udział w pracy komisji. Odbyło się głosowanie, w którym wzięły udział 33 osoby, spośród których 31 było „za” a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Nie było głosów przeciwnych.

 

 

10. Podjęcie uchwały dotyczącej przystąpienia PTBUN do European Coalition for Biomedical Research (ECBM).

 

            Doc. K. Turlejski przedstawił profil działania tej organizacji, która od 10 lat monitoruje prawodawstwo w zakresie prowadzenia doświadczeń na zwierzętach w Europie. Zwrócił uwagę, że do ECBM należy wiele towarzystw neurobiologicznych z krajów europejskich oraz na fakt, że uczestnictwo w ECBM pozwala aby regulacje prawne Unii Europejskiej były rozsądne z punktu widzenia badaczy. W trakcie dyskusji prof. K. Nałęcz zapytała, czy składki w tej organizacji są wysokie a prof. M. Kowalczyk zakwestionował korzyści dla PTBUN z przystąpienia do ECBM. Z kolei prof. J. Zawilska stwierdziła, że przystąpienie do ECBM jest korzystne, ze względu na nadchodzący w r. 2010 termin ujednolicenia przepisów UE dot. doswiadczeń na zwierzętach, z czym zgodziła się także prof. W. Trojniar.

W głosowaniu nad uchwałą o przystąpieniu PTBUN do ECBM wzięły udział 33 osoby, spośród których 31 było „za” a 1 osoba – „przeciw”. 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 

 

11. Podjęcie uchwały dotyczącej przystąpienia PTBUN do Polskiej Rady Mózgu.

 

            Prof. R. Przewłocki przedstawił pismo nadesłane przez prof. Grzegorza Opalę, prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, zapraszające PTBUN do przystapienia do Polskiej Rady Mózgu, organizacji mającej na celu połączenie wysiłków w dziedzinie badań, zarówno klinicznych jak i podstawowych, nad mózgiem i ośrodkowym układem nerwowym w Polsce. W trakcie dyskusji prof. M. Kossut wyraziła poparcie dla tej idei.

W głosowaniu nad uchwałą o przystąpieniu PTBUN do Polskiej Rady Mózgu wzięły udział 33 osoby, spośród których wszystkie były „za”.

 

 

12. Wolne wnioski.

 

            Prof. dr hab. Bożena Kamińska zaproponowała, aby w PTBUN stworzyć „forum młodych”, co pozwoliłoby na zaktywizowanie działalności naukowej i organizacyjnej młodych członków Towarzystwa.

 

            Prof. J. Zawilska stwierdziła, że walne zebranie członków PTBUN nie powinno odbywać się na początku zjazdu lecz w jego trakcie, co zapewniłoby zwiększenie frekwencji na zebraniu.

 

            Prof. W. Trojniar zadeklarowała, że będzie zachęcać młodych neurobiologów do zapisywania się do PTBUN lecz stwierdziła, że młodzi pracownicy naukowi nie powinni działać w oderwaniu od starszych kolegów.

 

            Na zakończenie zabrała głos prof. J. Skangiel-Kramska, która podziękowała za zatwierdzenie wyboru nowego zarządu PTBUN a następnie stwierdziła, że w swoich działaniach, jako nowego prezesa, będzie podejmować starania o zwiększenie frekwencji członków PTBUN na walnym zebraniu a także poprosiła o zgłaszanie się osób chętnych do organizacji szkół wiosennych i warsztatów naukowych.

 

            Następnie prof. M. Kossut zamknęła zebranie.

 

 

 

 

Spis załączników:

  1. Lista obecności
  2. Sylwetka prof. dr hab. Jerzego Vetulaniego – przemówienie prof. dr hab. Ireny Nalepy
  3. Sprawozdanie Prezesa PTBUN za lata 2005 – 2007.
  4. Raport wpływów i wydatków.
  5. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  6. Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej.
  7. Protokół komisji skrutacyjnej Krajowego Zjazdu Członków PTBUN
  8. Protokół komisji ds. uchwał Krajowego Zjazdu Członków PTBUN

 

 

 

 

 

Sekretarz                                                                   Przewodniczący

Krajowego Zjazdu Członków PTBUN                             Krajowego Zjazdu Członków PTBUN

 

 

 

     doc. dr hab. Małgorzata Filip                                           prof. dr hab. Małgorzata Kossuth


 

PROTOKÓŁ  nr 1/07

z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego

w Krakowie w dniu 24 września 2007 r.

 

OBECNI  NA  POSIEDZENIU:  prof. dr hab. Jolanta Skangiel-Kramska, prof. dr hab. Julita Czarkowska-Bauch, prof. dr hab. Irena Nalepa, prof. dr hab. Elżbieta Pyza,  

prof. dr hab. Adam Płażnik, doc. dr hab. Teresa Zalewska, dr Henryk Majczyński

 

Program posiedzenia:

 

  1. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu PTBUN.

Prezesem-elektem została prof. dr hab. Julita Czarkowska-Bauch, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pasteura 3, 02-093 Warszawa,

tel. 0-22 659 85 71 w. 438

            e-mail: j.czarkowska@nencki.gov.pl

Zarząd PTBUN ukonstytuował się w sposób następujący:

 

Prezes Zarządu – prof. dr hab. Jolanta Skangiel-Kramska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel. 0-22 659 85 71 w. 446

e-mail: jolak@nencki.gov.pl lub j.kramska@nencki.gov.pl

 

Vice-Prezesi – prof. dr hab. Irena Nalepa, Instytut Farmakologii PAN, Smętna 12, 31-343 Kraków, ul. tel. 0-12 662 33 16, e-mail: nfnalepa@cyf-kr.edu.pl 

 
prof. dr hab. Elżbieta Pyza - Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ingardena 6,  30-060 Kraków, Tel. 0-12 633-63-77 wew. 2642, 
e-mail:pyza@zuk.iz.uj.edu.pl, elapyza@dal.ca

 

 

Sekretarz – doc. dr hab. Teresa Zalewska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa,

tel 0-22 608 65 32 e-mail: terezal@cmdik.pan.pl

 

Skarbnik- dr Henryk Majczyński, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pasteura 3,  02-093 Warszawa, tel. 0-22 659 85 71 w.230

e-mail:h.majczynski@nencki.gov.pl

 

Członkowie Zarządu:

doc. dr hab. Małgorzata Skup, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pasteura 3,  02-093 Warszawa, tel. 0-22 659 85 71 w .438,

e-mail: mskup@nencki.gov.pl

                                  

prof. dr hab. Adam Płaźnik, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Neurochemii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, tel. 0-22 45 82 514,

e-mail:adaplaz@yahoo.com

 

 

Sekretarz Zarządu PTBUN                                         Prezes Zarządu PTBUN

 

 

doc. dr hab. Teresa Zalewska                                     prof. dr hab. Jolanta Skangiel-Kramska

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE

 

Zaczęliśmy nasze działanie od złożenia podziękowań za pracę na rzecz Towarzystwa ustępującemu Zarządowi i Prezesowi - prof. Ryszardowi Przewłockiemu. Szczególne podziękowania kierujemy do kolegów z Krakowa – prof. Mariana H. Lewandowskiego i wszystkich Członków Lokalnego Komitetu Organizacyjnego, za organizację świetnego pod względem naukowym VIII Kongresu PTBUN i stworzenie  wielce przyjaznej i gościnnej atmosfery podczas Kongresu.

 

Nowy Zarząd Towarzystwa