Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego

14. 11. 2003r.

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Rozpoczęła się kadencja nowo wybranego Zarządu Głównego Towarzystwa. Poniżej znajdą Państwo protokół z Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w Toruniu, a w nim skład Zarządu i Komisji.

Zaczynamy nasze działanie od złożenia podziękowań za pracę na rzecz Towarzystwa ustępującemu Zarządowi. Szczególne podziękowania kierujemy do kolegów z Warszawy za organizację świetnego pod względem naukowym VI Kongresu PTBUN i stworzenie  wielce przyjaznej i gościnnej atmosfery podczas Kongresu.

 

Nowy Zarząd Towarzystwa

 

 

 

P R O T O K Ó Ł

 

Z walnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego

w trakcie VI Międzynarodowego Kongresu PTBUN,

Warszawa 16 lipca 2003

 

Proponowany i zatwierdzony porządek dzienny.

 

1.        Otwarcie zebrania

2.        Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta

3.        Wybór Komisji Skrutacyjnej

4.        Przyznanie honorowego członkostwa towarzystwa

5.        Przyznanie nagrody im. Jerzego Konorskiego

6.        Przyznanie nagród Towarzystwa dla młodych naukowców

7.        Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa

8.        Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa

9.        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa

10.    Sprawozdanie Komisji Wyborczej i podanie składu nowo wybranego Zarządu PTBUN

11.    Wybór komisji statutowych Towarzystwa w nowej kadencji

12.    Wolne wnioski

 

Ad. 1. Zebranie rozpoczęło się 16 lipca 2003 roku o godz. 15.00  (I termin), a o 15.15 (II termin) w Warszawie w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Miecznikowa 1.

W zebraniu wzięło udział 52 osoby ( Załącznik nr 1, Lista Obecności). Porządek zebrania przyjęto większością głosów.

 

Zebranie otworzyła Prezes Towarzystwa prof. Małgorzata Kossut. Na wstępie prof. M. Kossut poprosiła zebranych o uczczenie pamięci prof. Mirosława Mossakowskiego  minutą ciszy.

 

Ad. 2. Prof. M. Kossut zaproponowała na przewodniczącego zebrania prof. Marka Kowalczyka Uczestnicy zebrania jednomyślnie poparli tę propozycję. Protokolantem zebrania została p. W. Waleszczyk.

 

Ad. 3. Prof. M. Kowalczyk zaproponował skład Komisji Skrutacyjnej.

Dr Józef Beck,

Dr Eugeniusz Nikolaev,

Prof. Joanna Lewin-Kowalik.

W jawnym głosowaniu, jednogłośnie zaakceptowano ten skład Komisji

 

Ad. 4. PRZYZNANIE HONOROWEGO CZŁONKOSTWA TOWARZYSTWA

 

Prof. Małgorzata Kossut poinformowała, że Zarząd PTBUN mianował do przyznania honorowego członkostwa Panie prof. Stellę Niemierko i prof. Irenę Hausmanową-Petrusewicz.

 

Prof. M. Kossut poprosiła prof. Barbarę Oderfeld-Nowak o przedstawienie postaci prof. Stelli Niemierko, a prof. Teresę Górską o przedstawienie postaci prof. Hausmanowej-Petrusewicz.

 

Po wystąpieniu prof. B. Oderfeld-Nowak  (załącznik nr 2), Prof. M. Kossut poprosiła zebranych członków Towarzystwa o akceptację propozycji przyznania honorowego członkostwa prof. Stelli Niemierko. Propozycję zaakceptowano jednogłośnie.

 

Prof. S. Niemierko podziękowała Towarzystwu za pomysł przyznania jej honorowego członkostwa, a prof. B. Oderfeld-Nowak za „serdeczne słowa” oraz życzyła sukcesów w pracy wszystkim pracownikom Instytutu Nenckiego. Prof. M. Kossut wręczyła prof. S. Niemierko dyplom honorowego członka Towarzystwa.

 

Prof. T. Górska przedstawiła sylwetkę nieobecnej na zebraniu prof. Ireny Hausmanowej-Petrusewicz (załącznik nr 3). 

Prof. M. Kossut poprosiła zebranych o akceptację propozycji przyznania honorowego członkostwa prof. I. Hausmanowej-Petrusewicz.

Propozycję zaakceptowano jednogłośnie.

     

Ad. 5. PRZYZNANIE NAGRODY im. JERZEGO KONORSKIEGO

 

Prof. Małgorzata Kossut przedstawiła wyniki konkursu o nagrodę im. Jerzego Konorskiego, przyznawanej wspólnie przez Towarzystwo Badań Układu Nerwowego oraz Komitet Neurobiologii. Komisja d/s nagrody obradowała pod przewodnictwem prof. dr. hab. Władysława Lasonia.

W 2003 r. na konkurs o nagrodę im. Jerzego Konorskiego za najlepszą publikację z dziedziny neurobiologii opublikowaną w 2002 roku, wpłynęło 8 publikacji (załącznik nr 4).

 

Nagroda im. Jerzego Konorskiego została przyznana za publikację

„Human cord blood-derived cells attain neuronal and glial features in vitroBuzanska L, Machaj EK, Zablocka B, Pojda Z, Domanska-Janik K. Praca ukazała się w J Cell Sci. 115:2131-8, (2002).

 

Wyróżniono również dwie z nadesłanych prac:

 

1. Long-term locomotor training up-regulates TrkB receptor like proteins, Brain-derived Neuroptrophic Factor, and Neurotrophin 4 with different topographies of expression in oligodendroglia and neurons in the spinal cord. Skup M. , Dwornik A.,  Macias M., Sulejczak D. , Wiater M. and Czarkowska-Bauch J., Experimental Neurology 176, 289-307, (2002).

 

2. Matrix metalloproteinase -9 undergoes expression and activation during dendritic remodeling in adult hippocampus. Szklarczyk A., Lapinska J., Rylski M., McKay R.D.G., Kaczmarek L., Journal of Neuroscience, 22: 920-930, (2002).

 

Ad. 6. PRZYZNANIE NAGRÓD TOWARZYSTWA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

Prof. Małgorzata Kossut poinformowała, że tegorocznymi laureatami nagrody PTBUN dla Młodego Naukowca za wyróżniającą się pracę zgłoszoną na VI Kongres Towarzystwa zostały:

 

Lek. med. Anna Dwornik z Instytutu Nenckiego PAN, Warszawa, za poster “Neurotrophin receptor TrkBFL, TrkBTK- and TrkB-like proteins in the spinal cord: lessons from mRNA and protein expression patterns”.

 

Dr Anna Majewska z Center for Learning and Memory, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA za poster: “Multiphoton imaging of dendritic spine motility in the developing mouse visualcortex in vivo”.

 

Mgr Agnieszka Zahorodna z Instytutu Farmakologii PAN, Kraków, za poster  “The effects of chronic imipramine administration on hippocampal synaptic plasticity”.

 

Ad. 7. SPRAWOZDANIE PREZESA TOWARZYSTWA

 

Prof. Małgorzata Kossut przedstawiła sprawozdanie Prezesa PTBUN za okres 2001-2003 (Załącznik nr 5), oraz poprosiła prof. Leszka Kaczmarka o przedstawienie współpracy Towarzystwa z Międzynarodową Organizacją Badań Mózgu (IBRO).

 

 Prof. L. Kaczmarek namawiał do zainteresowania działaniami IBRO, przedstawił w paru słowach działalność IBRO, a zwłaszcza Regionalnego Komitetu Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach działalności tego Komitetu zorganizowano letnią szkołę neurobiologii molekularnej, której zajęcia odbywają się w Instytucie im. Nenckiego oraz Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN w Warszawie w dniach 20 lipca - 2 sierpnia.   

 

Ad. 8. SPRAWOZDANIE SKARBNIKA TOWARZYSTWA

 

Prof. M. Kowalczyk poprosił doc. Stefana Kasickiego o przedstawienie sprawozdania z działalności skarbnika Towarzystwa.

Doc. Stefan Kasicki przedstawił raport z wpływów i wydatków PTBUN za okres od 1.10.2001 do 31.05.2003. (Załącznik nr 6).

Prof. Bogdan Sadowski zwrócił uwagę na bałagan panujący w bazie danych dotyczącej płatności składek.  Powiedział, iż kilkakrotnie zwracano mu uwagę, że nie płaci składek, on natomiast posiadał dowody wpłaty.  Doc. S. Kasicki przeprosił za te kłopoty i wyjaśnił, że wynikły one z powodu utraty bazy danych.

 

Ad. 9. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ TOWARZYSTWA

 

Prof. M. Kowalczyk poprosił dr Małgorzatę Skup o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

Dr M. Skup odczytała sprawozdanie (Załącznik nr 7), w którym Komisja Rewizyjna wnioskowała o przyjęcie rozliczenia działalności finansowej zarządu.

Prof. M. Kowalczyk podziękował dr M. Skup i poprosił o pytania. W związku z brakiem pytań wyraził własną opinię. Powiedział, że zakup sprzętu po poprzednim Zjeździe Towarzystwa powinien być zarejestrowany, jego zdaniem Izba Skarbowa na pewno uznałaby tę sytuację za sprzeczną z przepisami. Stwierdził, że Zjazd ten powinien być rozliczony znacznie szybciej, np. w ciągu trzech miesięcy.

Prof. K. Domańska-Janik jako skarbnik poprzedniego zarządu zaproponowała oddelegowanie jednej osoby z poprzedniego zarządu do nowo wybranego, ażeby zapewnić ciągłość pracy, zwłaszcza w sprawach dotyczących finansów w trakcie długotrwałej procedury rejestracji w sądzie.

Prof. M. Kowalczyk wyraził swoją opinię, że zwyczajowo osoba ze „starego” zarządu, upoważniona do podpisywania rachunków w banku, kontynuuje swoją funkcję na początku działalności „nowego” zarządu. Uznał to za koleżeńską przysługę, nie wymagającą żadnych formalnych ustaleń.

Prof. Olgierd Narkiewicz wracając do sprawy zaległości w płaceniu składek, zaproponował skreślenie z listy członków osoby nie płacące składki członkowskiej od kilku lat.

Dr Kasicki zauważył, że skreślenie z listy członków jest rzeczą trudną i zaproponował, by podjąć stosowną uchwałę o kryteriach skreślenia członków nie płacących składek.

Prof. M. Kowalczyk zaproponował uchwałę, aby osoby, które nie uregulują składek, a będą zalegały w opłacie składek więcej niż dwa lata, zostały skreślone z listy członków do października 2003 roku.

Prof. L. Kaczmarek zaproponował, by wcześniej osoby, które mają zostać skreślone dostały informację listowną.

Prof. M. Kowalczyk zaproponował, by okres skreślenia przesunąć do 1 stycznia 2004 roku.   

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

 

Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi.

Głosowało 51 osób, 47 osób głosowało za udzieleniem absolutorium, 3 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba głosowała przeciw.

Prof. M. Kowalczyk poinformował, że Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

 

Ad. 10. SPRAWOZDANIE KOMISJI WYBORCZEJ

 

Prof. Olgierd Narkiewicz odczytał protokół z zebrania Komisji Wyborczej (Załącznik nr 9). Poinformował, że głosowały 162 osoby.

 

Osoby kandydujące na stanowisko Prezesa Elekta Towarzystwa otrzymały następującą liczbę głosów:

 

Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki – 97 głosów,

Doc. dr hab. Elżbieta Pyza – 59 głosów.

 

Osoby kandydujące na stanowiska Członków Zarządu Towarzystwa otrzymały następującą liczbę głosów:

 

prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz – 115 głosów,
prof. dr hab. Janusz Moryś – 94 głosy,
prof. dr hab. Anna Członkowska – 85 głosów,
doc. dr hab. Krzysztof Turlejski – 82 głosy,
doc. dr hab. Grzegorz Hess – 72 głosy,

doc. dr hab. Irena Nalepa – 62 głosy,

prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik – 61 głosów,

doc. dr hab. Andrzej Friedman – 61 głosów,

doc. dr hab. Krzysztof Wędzony – 53 głosy,
doc. dr hab. Marian Lewandowski – 52 głosy,

dr Barbara Zabłocka – 51 głosów,

prof. dr hab. Jan Celichowski – 44 głosy,

doc. dr hab. Juliusz Huber – 41 głosów,

dr Małgorzata Węsierska – 36 głosów.

 

Prezesem Towarzystwa w kadencji 2003-2005 została dotychczasowa prezes-elekt – prof. Katarzyna Nałęcz

 

Komisja ogłosiła, że Prezesem Elektem PTBUN w kadencji 2003-2005 został wybrany:

 

prof. Ryszard Przewłocki

 

Do Zarządu PTBUN weszły następujące osoby (w kolejności zgodnie z liczbą uzyskanych głosów):

 

                1.         prof. Jerzy Łazarewicz,

                2.         prof. Janusz Moryś,

                3.         prof. Anna Członkowska,

                4.         doc. Krzysztof Turlejski,

                5.         doc. Grzegorz Hess,

                6.         prof. Irena Nalepa.

 

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem składu nowego Zarządu przedstawionego przez Prof. Olgierda Narkiewicza. Głosowało 51 osób,  50 osób opowiedziało się za przyjęciem składu nowego Zarządu, jedna osoba była przeciw.

 

Nowo wybrane władze Towarzystwa ukonstytuowały się w następującym składzie:

 

prof. Katarzyna Nałęcz - prezes

prof. Ryszard Przewłocki - prezes elekt

prof. Anna Członkowska - wiceprezes

prof. Jerzy Łazarewicz - wiceprezes

doc. Irena Nalepa - sekretarz

doc. Krzysztof Turlejski - skarbnik

prof. Janusz Moryś - czlonek Zarzadu

doc. Grzegorz Hess - czlonek Zarzadu

 

 

Ad. 11. WYBÓR KOMISJI STATUTOWYCH TOWARZYSTWA

 

Prof. M. Kowalczyk zaproponował następujący skład nowej Komisji Rewizyjnej:

 

Dr Małgorzata Węsierska

Dr  Małgorzata Zabłocka

Prof. dr hab. Adam Płaźnik.

 

Proponowane osoby zgodziły się na uczestnictwo w pracach komisji.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Rewizyjnej w postaci zaproponowanej przez Prof. M. Kowalczyka. Głosowało 51 osób. Jednogłośnie przyjęto zaproponowany skład Komisji Rewizyjnej.

 

 

Prof. M. Kowalczyk zaproponował następujący skład nowej Komisji Wyborczej:

 

Prof. Olgierd Narkiewicz,

Prof. Małgorzata Kossut,

Dr P. Kowiański

 

Proponowane osoby zgodziły się na uczestnictwo w pracy komisji.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Wyborczej zaproponowanego przez Prof. M. Kowalczyka. Głosowało 51 osób. Skład Komisji Rewizyjnej przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

Ad. 12. WOLNE WNIOSKI

 

Prof. Artur Świergiel zaproponował następujące poprawki do Statutu Towarzystwa:

 

Poprawka pierwsza w brzmieniu:

„PTBUN jest niezawisłe w odniesieniu do działań statutowych i zarząd zobowiązany jest do utrzymania zawisłości.”

 

Prof. M. Kowalczyk stwierdził odnośnie pierwszej poprawki, że ustawa gwarantuje taką niezawisłość, więc nie ma potrzeby wprowadzania takiej poprawki. Ostatecznie zaproponował powołanie komisji, w której skład wchodziłby prof. Świergiel, by rozpatrzyć zasadność wprowadzenia poprawki.

 

Następnie prof. Świergiel zaproponował drugą poprawkę w brzmieniu:

„Bez powiadomienia i zgody autorów, PTBUN nie może wprowadzać zmian merytorycznych do publikowanych materiałów.”

 

Odnośnie drugiej poprawki prof. Kowalczyk stwierdził, że tę sprawę rozwiązuje ustawa o prawach autorskich i nie ma potrzeby wprowadzania takiej poprawki.

 

Prof. Kowalczyk postawił wniosek, by przegłosować podjęcie uchwały nad powołaniem komisji i opowiedzeniem się za potrzebą zmian.

 

Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały o powołaniu komisji rozpatrującej zasadność wprowadzenia poprawek i wprowadzeniu zmian w statucie.  

Głosowało 51 osób. Jedna osoba była za podjęciem uchwały, wstrzymało się 6 osób, 44 osoby głosowały przeciw przyjęciu uchwały.

Prof. M. Kowalczyk stwierdził, że wolą zgromadzenia nie podjęto uchwały o powołaniu komisji i wprowadzeniu zmian w statucie.

 

Następnie głos zabrała prof. Katarzyna Nałęcz.

Pogratulowała osobom wybranym do nowego zarządu, a także pozostałym osobom kandydującym i życzyła owocnych obrad nowemu zarządowi.

 

Zebranie protokołowała Wioletta Waleszczyk.

 

 

Spis załączników:

  1. Lista obecności
  2. Sylwetka pani profesor Stelli Niemierko  - przemówienie prof. Barbary Oderfeld-Nowak 
  3. Sylwetka pani profesor Ireny Hausmanowej-Petrusewicz – przemówienie prof. Teresy Górskiej 
  1. Publikacje zgłoszone na konkurs Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Komitetu Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk na najlepszą, polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii opublikowaną w 2002 r.
  2. Sprawozdanie prezesa PTBUN za okres 2001-2003
  3. Raport z wpływów i wydatków PTBUN za okres od 1.10.2001r. ÷ 31.05.2003r.
  4. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Badań Układu nerwowego w dniu 16 lipca 2003 roku
  5. Oświadczenie Prof. Strosznajder o pełnej akceptacji przez nią ustaleń Komisji Rewizyjnej
  6. Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej
  7. Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego