STUDIA NA KIERUNKU NEUROBIOLOGIA OFERUJĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE W POLSCE

Studia na tym kierunku neurobiologia mają charakter interdyscyplinarny. Łączą takie obszary jak: biologia, biochemia, farmakologia, anatomia, fizjologia oraz psychologia i elementy nauk medycznych.

GDAŃSK

Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny

Neurobiologia - studia stacjonarne I stopnia

Studia na tym kierunku otwarto w roku akademickim 2014/2015. Rekrutacja odbywa się na Wydziale Biologii (kierunek Biologia medyczna; specjalność Neurobiologia). Studia prowadzone są we współpracy Wydziału Biologii z Instytutem Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Są one realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów Kredytowych (ECTS), co stwarza szansę kształcenia indywidualnego i umożliwia realizację części studiów również poza granicami kraju. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia na kierunku Neurobiologia oraz na kierunkach pokrewnych, np. biologia czy bioinformatyka. Może również kontynuować naukę  na studiach podyplomowych.

Studia na kierunku Neurobiologia skierowane są do osób pragnących zdobyć zintegrowaną wiedzę oraz rozwijać zainteresowania i predyspozycje badawcze z zakresu biologii, medycyny i psychologii. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w studenckich kołach naukowych, realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Neurobiologia, obok podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotów neurobiologicznych, posiada wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii organizmów zwierzęcych, psychologii i nauk biomedycznych. Rozumie obustronne zależności między strukturą i funkcją układu nerwowego a psychiką człowieka i jej zaburzeniami, wybranymi zaburzeniami neurologicznymi, złożonymi formami zachowania się organizmu i zdolnością do adaptacji środowiskowej.

Specjalistyczna wiedza zdobyta w okresie studiów, połączona z umiejętnością stosowania nowoczesnych metod badawczych, umożliwia absolwentowi podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych, medycznych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, ośrodkach terapii uzależnień, instytutach naukowo-badawczych, w laboratoriach diagnostycznych, a także w sporcie, wojsku i policji.

Opracowanie: Agnieszka Jankowska-Kulawy

 

KATOWICE

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Neurobiologia - studia II stopnia trwające 4 semestry

Kształcenie na drugim stopniu mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia kierunku biologia, neurobiologia i fizjoterapia.

Rekrutacja odbywa się na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Przedmiotem studiów jest rozwój, struktura i funkcja ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych.  Szczególną uwagę zwraca ogromny postęp jaki dokonał się w ostatnich latach w badaniach nad neurobiologicznymi podstawami zachowania, zaburzeń psychicznych i schorzeń neurodegeneracyjnych. Ich wyniki dostarczają wskazówek dla praktycznego wykorzystania zarówno w badaniach eksperymentalnych, jak i klinicznych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu neurobiologii, opartą na szerokiej podstawie nauk przyrodniczych. Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania nowej wiedzy z różnych obszarów neurobiologii. Ponadto ma umiejętności praktyczne obejmujące: posługiwanie się metodami i technikami umożliwiającymi udział w realizacji projektów badawczych z zakresu neurobiologii, ocenę struktur mózgu zaangażowanych w procesy poznawcze oraz analizę, ekspresję i kontrolę emocji, ocenę zaburzeń poznawczych, emocji i osobowości u osób z przejściowym lub trwałym uszkodzeniem mózgu.

Kompetencje merytoryczne umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych, instytucjach akademickich oraz firmach zajmujących się badaniami klinicznymi lub dystrybucją sprzętu i odczynników stosowanych w naukach biomedycznych.  Opanowanie specjalistycznych metod badawczych może także stanowić podstawę do współpracy absolwenta z lekarzem w zaawansowanych procedurach badawczych z zakresu neurobiologii klinicznej. Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku neurobiologia otrzymuje tytuł zawodowy magistra neurobiologii.

Absolwent ma także ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

Zajęcia w całości prowadzone są przez Pracowników Naukowych Katedr Teorii Medycyny (Anatomii, Biologii, Histologii, Fizjologii, Farmakologii) jaki i Klinik (Neurologii, Neurorehabilitacji oraz Psychiatrii) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim w Katowicach.

Studia podyplomowe: Terapia neurorozwojowa, Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym

Opracowanie: Halina Jędrzejowska-Szypułka

 

KRAKÓW

Uniwersytet Jagielloński

Neurobiologia studia  stacjonarne I i II stopnia

Neurobiologia, jako unikatowy kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, istnieje od 2008 roku. Jednostką, prowadzącą studia na tym kierunku, jest Instytut Zoologii. Program studiów neurobiologii I stopnia opiera się na podstawowych i specjalistycznych przedmiotach biologicznych, ukierunkowanych na badania z zakresu struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Obejmuje również zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego i innych wydziałów. W 2011 roku po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na studia II stopnia. Studenci realizują prace magisterskie w Instytucie Zoologii UJ, w Zakładach: Biologii i Obrazowania Komórki, Neuroanatomii oraz Neurofizjologii i Chronobiologii. Oprócz tego studenci neurobiologii mogą wykonywać prace magisterskie w innych instytucjach, do których należą: Instytut Psychologii UJ, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, a także Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UJ oraz Instytut Farmakologii PAN i Instytut Fizyki Jądrowej PAN.

Studia pierwszego stopnia na kierunku neurobiologia trwają 3 lata. Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę obejmującą podstawowe przedmioty neurobiologiczne, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Opanował język angielski, co najmniej na poziomie B2. Posiada umiejętność zdobywania nowej wiedzy z zasobów światowej literatury z różnych obszarów neurobiologii. Kompetencje merytoryczne umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych i medycznych a także w szkolnictwie, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych, oraz podjęcie różnego rodzaju studiów uzupełniających (II stopnia), w tym przede wszystkim na kierunku neurobiologia.

Studia II stopnia na kierunku neurobiologia trwają 2 lata. Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego magistra. Absolwent studiów II stopnia posiada rozbudowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu neurobiologicznych przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz umiejętność jej twórczego wykorzystania. Wiedza ta obejmuje przede wszystkim wiadomości na temat rozmaitych aspektów struktury i funkcji mózgu i innych części układu nerwowego, a szczególnie o związkach pomiędzy mózgiem człowieka a jego zachowaniem. Absolwent posiada umiejętności praktyczne w posługiwaniu się metodami i technikami umożliwiającymi zaplanowanie i realizację własnych projektów badawczych. Absolwent posiada umiejętność analizy i interpretacji angielskojęzycznych publikacji naukowych z różnych obszarów neurobiologii. Posiada umiejętność prezentacji i dyskusji zawartości tych publikacji a także wyników własnej pracy. Absolwent powinien wykazywać inicjatywę twórczą oraz podejmować działania zmierzające do rozwiązania postawionych przed nim problemów. Jest odpowiednio przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich na różnych kierunkach. Posiadana wiedza i nabyte umiejętności umożliwiają mu również podjęcie pracy naukowo-badawczej lub dydaktycznej w zakresie neurobiologii w instytucjach akademickich i naukowych placówkach badawczych oraz laboratoriach medycznych.

Opracowanie: Grzegorz Hess

 

LUBLIN

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS)

Kognitywistyka studia II stopnia

Kognitywistyka jest dziedziną nauki zajmującą się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu. Główne obszary badawcze w obrębie tej dziedziny to reprezentacja wiedzy, myślenie, świadomość, pamięć, zdolności językowe, podejmowanie decyzji oraz inteligencja.

Na studia kognitywistyczne ( II stopnia) mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich różnych kierunków (m.in. biologii, biotechnologii, bioinformatyki, farmacji, fizjoterapii, psychologii).

Studia obejmują kursy w zakresie kognitywistyki w tym: z filozofii umysłu, językoznawstwa kognitywnego, semiotyki poznawczej, sztucznej inteligencji, psychologii poznawczej i neuronauki poznawczej oraz szczegółowe fakultatywne kursy obejmujące wybrane problemy z wymienionych dziedzin. Część kursów prowadzonych będzie w jęz. angielskim.

Oczekuje się, że nabyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentkom/absolwentom podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz w sektorze IT, mediach i agencjach reklamowych, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.

Opracowanie: Stanisław Czuczwar

 

POZNAŃ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM)

Kognitywistyka - studia magisterskie jednolite

 

Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Przyrodniczy, UAM

Międzyuczelniane studia magisterskie - Neurobiologia

 

W Poznaniu od roku akademickiego 2015/2016 można odbyć interdyscyplinarne studia na kierunku "Neurobiologia" na poziomie magisterskim. Studia prowadzone są we współpracy 3 uczelni, Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego (UP) w Poznaniu oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM). Jest to inicjatywa Zakładu Neurobiologii, działającego od ponad 30 lat na AWF w Poznaniu.

Nie ma ograniczeń w zakresie wcześniejszego przygotowania do tych studiów. Mogą na nie aplikować absolwenci studiów licencjackich różnych kierunków (m.in. biologii, biotechnologii i bioinformatyki, farmacji, fizjoterapii, psychologii, kognitywistyki). Ze względu na charakter studiów wymogiem wstępnym jest także znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu podstawowym. Na koniec studiów absolwenci otrzymają wspólny dyplom trzech poznańskich uczelni.

W trakcie zajęć na AWF studenci mają zajęcia z neurofizjologii, czynności układu nerwowo-mięśniowego, systemów zmysłowych, problematyki neurorehabilitacji. Na UP prowadzone są zajęcia z neuroanatomii, problematyki behawioralnej, zagadnień związanych z eksperymentami na zwierzętach, neurogenetyki. Z kolei na UAM zajęcia dotyczą układu nerwowego bezkręgowców, neurotoksykologii, neuroendokrynologii, biologii systemowej oraz rozwoju układu nerwowego.

Współpraca trzech uczelni umożliwia umiejscowienie dydaktyki na styku wielu obszarów kształcenia, nauk przyrodniczych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także nauk rolniczych i weterynaryjnych. Mimo ogólno-akademickiego profilu kształcenia, program studiów na kierunku neurobiologia jest zdominowany przez zajęcia prowadzące do wykształcenia najistotniejszych umiejętności laboratoryjnych, doświadczalnych i praktycznych.

Oczekuje się, że nabyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentkom/absolwentom podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym i innym, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.

Opracowanie: Jan Celichowski

 

TORUŃ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kognitywistyka - studia I i II stopnia

Oddzielnego kierunku w zakresie neurobiologii na UMK w Toruniu nie ma. Natomiast studenci kierunku "Biologia" (II stopnia studiów), którzy wybierają specjalność "Biologia ogólna i molekularna" mają wykład (20 godzin) i ćwiczenia (30 godz) z przedmiotu "Neurobiologia".

Sylabus tego przedmiotu - Link

 

WARSZAWA

Uniwersytet Warszawski

Wydział Psychologii

Wydział Fizyki

kierunek: Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie,  Neuroinformatyka

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Kognitywistyka - studia I stopnia

 

Od mózgu do praktyki psychologicznej - studia podyplomowe

 

Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Poznawczej

 

WROCŁAW

Uniwersytet Wrocławski

Na Wydziale Nauk Biologicznych UW wykładane są jako przedmioty obowiązkowe „Wstęp do neurobiologii“ (3-ci rok, studia licencjackie) oraz „Neurobiologia komórkowa“ (4-ty rok, studia magisterskie). W Zakładzie Fizjologii Molekularnej Zwierząt, w skład której wchodzi Pracownia Neurobiologii Komórkowej, realizowane są prace magisterskie i licencjackie oraz prace doktorskie z tematyki obejmującej zagadnienia mechanizmów metabolizmu komórkowego (w szczególności astrocytarnego) w odniesieniu do m. in. zjawisk plastyczności synaptycznej. Prowadzone są również badania dotyczące modulacji transmisji hamującej przez czynniki fizjologiczne i farmakologiczne. Stosowane techniki: biologia molekularna i obrazowanie m. in. mikroskopią konfokalną, technika patch-clamp, proteomika ilościowa.

Na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w Katedrze Biofizyki, w skład której wchodzi Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego, prowadzone są z udziałem licznych magistrantów i doktorantów, badania dotyczące szeroko pojętej neuroplastyczności (techniki badawcze: elektrofizjologia: potencjały polowe i patch-clamp, techniki obrazowania i biologia molekularna, zymografie in situ i żelowe) oraz, w odniesieniu do jonotropowych receptorów GABAA, badania relacji struktura-funkcja (techniki elektrofizjologiczne z ultraszybką perfuzją, mutageneza, modelowanie kinetyki receptorów, dynamika molekularna i inne metody bioinformatyczne). W ramach współpracy między Zakładem Fizjologii Molekularnej Zwierząt UW a Katedrą Biofizyki UM potencjały badawcze tych Jednostek są dostępne dla wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych tematyka neurobiologiczną.

Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu realizowane są kursy o profilu medycznym zawierające treści programowe dotyczące badań ośrodkowego układu nerwowego (np. neurologia, neurochirurgia, radiologia, anatomia).

Opracowanie: Jerzy Mozrzymas